فروردین

نام کارفرما پتروشیمی فن آوران تاریخ شروع قرارداد 1401/06/01
مبلغ اولیه قرارداد 370000000000 تاریخ پایان قرارداد 1402/10/30
موضوع قراداد خدمات فنی و غیر فنی

شرح بهای کل (ریال)
مبلغ ناخالص صورت تجمعی صورت وضعیت تا پایان ماه 510000000000
مبلغ ناخالص صورت وضعیت این ماه 101000000000
مبلغ خالص صورت وضعیت این ماه 86285000000
کل مبلغ پرداخت شده توسط کارفرما تا پایان ماه 86285000000
مطالبات شرکت از محل صورت وضعیت ها پایان ماه 0
جمع مبلغ مطالبات یا بدهی ها 0

شرح حسن انجام کار بیمه مالیات بر ارزش افزوده سایر کشورات
مبلغ کسورات کسر شده طبق قرارداد تا پابان ماه 510000000000 86285000000 86285000000 86285000000
مبلغ کسورات سر رسید شده طبق قرارداد تا پایان ماه 101000000000 86285000000 86285000000 86285000000
مبلغ کسورات پرداخت شده توسط کارفرما تا پایان ماه 86285000000 86285000000 86285000000 86285000000
مطالبات شرکت از محل کسورات 86285000000 86285000000 86285000000 86285000000

ردیف شرح تعداد
1 پرسنل ستادی 0
2 پرسنل اجرایی 180
3 پیمانکاران 16
4
5

تامین کنندگان پیمانکاران پرسنل سایر
1 0 0
جمع کل بدهی های ماه 13448296064

زیان

اردبیهشت

نام کارفرما پتروشیمی فن آوران تاریخ شروع قرارداد 1401/06/01
مبلغ اولیه قرارداد 370000000000 تاریخ پایان قرارداد 1402/10/30
موضوع قراداد خدمات فنی و غیر فنی

شرح بهای کل (ریال)
مبلغ ناخالص صورت تجمعی صورت وضعیت تا پایان ماه 510000000000
مبلغ ناخالص صورت وضعیت این ماه 101000000000
مبلغ خالص صورت وضعیت این ماه 86285000000
کل مبلغ پرداخت شده توسط کارفرما تا پایان ماه 86285000000
مطالبات شرکت از محل صورت وضعیت ها پایان ماه 0
جمع مبلغ مطالبات یا بدهی ها 0

شرح حسن انجام کار بیمه مالیات بر ارزش افزوده سایر کشورات
مبلغ کسورات کسر شده طبق قرارداد تا پابان ماه 510000000000 86285000000 86285000000 86285000000
مبلغ کسورات سر رسید شده طبق قرارداد تا پایان ماه 101000000000 86285000000 86285000000 86285000000
مبلغ کسورات پرداخت شده توسط کارفرما تا پایان ماه 86285000000 86285000000 86285000000 86285000000
مطالبات شرکت از محل کسورات 86285000000 86285000000 86285000000 86285000000

ردیف شرح تعداد
1 پرسنل ستادی 0
2 پرسنل اجرایی 180
3 پیمانکاران 16
4
5

تامین کنندگان پیمانکاران پرسنل سایر
1 0 0
جمع کل بدهی های ماه 13448296064

زیان

خرداد

نام کارفرما پتروشیمی فن آوران تاریخ شروع قرارداد 1401/06/01
مبلغ اولیه قرارداد 370000000000 تاریخ پایان قرارداد 1402/10/30
موضوع قراداد خدمات فنی و غیر فنی

شرح بهای کل (ریال)
مبلغ ناخالص صورت تجمعی صورت وضعیت تا پایان ماه 510000000000
مبلغ ناخالص صورت وضعیت این ماه 101000000000
مبلغ خالص صورت وضعیت این ماه 86285000000
کل مبلغ پرداخت شده توسط کارفرما تا پایان ماه 86285000000
مطالبات شرکت از محل صورت وضعیت ها پایان ماه 0
جمع مبلغ مطالبات یا بدهی ها 0

شرح حسن انجام کار بیمه مالیات بر ارزش افزوده سایر کشورات
مبلغ کسورات کسر شده طبق قرارداد تا پابان ماه 510000000000 86285000000 86285000000 86285000000
مبلغ کسورات سر رسید شده طبق قرارداد تا پایان ماه 101000000000 86285000000 86285000000 86285000000
مبلغ کسورات پرداخت شده توسط کارفرما تا پایان ماه 86285000000 86285000000 86285000000 86285000000
مطالبات شرکت از محل کسورات 86285000000 86285000000 86285000000 86285000000

ردیف شرح تعداد
1 پرسنل ستادی 0
2 پرسنل اجرایی 180
3 پیمانکاران 16
4
5

تامین کنندگان پیمانکاران پرسنل سایر
1 0 0
جمع کل بدهی های ماه 13448296064

زیان

تیر

نام کارفرما پتروشیمی فن آوران تاریخ شروع قرارداد 1401/06/01
مبلغ اولیه قرارداد 370000000000 تاریخ پایان قرارداد 1402/10/30
موضوع قراداد خدمات فنی و غیر فنی

شرح بهای کل (ریال)
مبلغ ناخالص صورت تجمعی صورت وضعیت تا پایان ماه 510000000000
مبلغ ناخالص صورت وضعیت این ماه 101000000000
مبلغ خالص صورت وضعیت این ماه 86285000000
کل مبلغ پرداخت شده توسط کارفرما تا پایان ماه 86285000000
مطالبات شرکت از محل صورت وضعیت ها پایان ماه 0
جمع مبلغ مطالبات یا بدهی ها 0

شرح حسن انجام کار بیمه مالیات بر ارزش افزوده سایر کشورات
مبلغ کسورات کسر شده طبق قرارداد تا پابان ماه 510000000000 86285000000 86285000000 86285000000
مبلغ کسورات سر رسید شده طبق قرارداد تا پایان ماه 101000000000 86285000000 86285000000 86285000000
مبلغ کسورات پرداخت شده توسط کارفرما تا پایان ماه 86285000000 86285000000 86285000000 86285000000
مطالبات شرکت از محل کسورات 86285000000 86285000000 86285000000 86285000000

ردیف شرح تعداد
1 پرسنل ستادی 0
2 پرسنل اجرایی 180
3 پیمانکاران 16
4
5

تامین کنندگان پیمانکاران پرسنل سایر
1 0 0
جمع کل بدهی های ماه 13448296064

زیان

مرداد

نام کارفرما پتروشیمی فن آوران تاریخ شروع قرارداد 1401/06/01
مبلغ اولیه قرارداد 370000000000 تاریخ پایان قرارداد 1402/10/30
موضوع قراداد خدمات فنی و غیر فنی

شرح بهای کل (ریال)
مبلغ ناخالص صورت تجمعی صورت وضعیت تا پایان ماه 510000000000
مبلغ ناخالص صورت وضعیت این ماه 101000000000
مبلغ خالص صورت وضعیت این ماه 86285000000
کل مبلغ پرداخت شده توسط کارفرما تا پایان ماه 86285000000
مطالبات شرکت از محل صورت وضعیت ها پایان ماه 0
جمع مبلغ مطالبات یا بدهی ها 0

شرح حسن انجام کار بیمه مالیات بر ارزش افزوده سایر کشورات
مبلغ کسورات کسر شده طبق قرارداد تا پابان ماه 510000000000 86285000000 86285000000 86285000000
مبلغ کسورات سر رسید شده طبق قرارداد تا پایان ماه 101000000000 86285000000 86285000000 86285000000
مبلغ کسورات پرداخت شده توسط کارفرما تا پایان ماه 86285000000 86285000000 86285000000 86285000000
مطالبات شرکت از محل کسورات 86285000000 86285000000 86285000000 86285000000

ردیف شرح تعداد
1 پرسنل ستادی 0
2 پرسنل اجرایی 180
3 پیمانکاران 16
4
5

تامین کنندگان پیمانکاران پرسنل سایر
1 0 0
جمع کل بدهی های ماه 13448296064

زیان

شهریور

نام کارفرما پتروشیمی فن آوران تاریخ شروع قرارداد 1401/06/01
مبلغ اولیه قرارداد 370000000000 تاریخ پایان قرارداد 1402/10/30
موضوع قراداد خدمات فنی و غیر فنی

شرح بهای کل (ریال)
مبلغ ناخالص صورت تجمعی صورت وضعیت تا پایان ماه 510000000000
مبلغ ناخالص صورت وضعیت این ماه 101000000000
مبلغ خالص صورت وضعیت این ماه 86285000000
کل مبلغ پرداخت شده توسط کارفرما تا پایان ماه 86285000000
مطالبات شرکت از محل صورت وضعیت ها پایان ماه 0
جمع مبلغ مطالبات یا بدهی ها 0

شرح حسن انجام کار بیمه مالیات بر ارزش افزوده سایر کشورات
مبلغ کسورات کسر شده طبق قرارداد تا پابان ماه 510000000000 86285000000 86285000000 86285000000
مبلغ کسورات سر رسید شده طبق قرارداد تا پایان ماه 101000000000 86285000000 86285000000 86285000000
مبلغ کسورات پرداخت شده توسط کارفرما تا پایان ماه 86285000000 86285000000 86285000000 86285000000
مطالبات شرکت از محل کسورات 86285000000 86285000000 86285000000 86285000000

ردیف شرح تعداد
1 پرسنل ستادی 0
2 پرسنل اجرایی 180
3 پیمانکاران 16
4
5

تامین کنندگان پیمانکاران پرسنل سایر
1 0 0
جمع کل بدهی های ماه 13448296064

زیان

مهر

نام کارفرما پتروشیمی فن آوران تاریخ شروع قرارداد 1401/06/01
مبلغ اولیه قرارداد 370000000000 تاریخ پایان قرارداد 1402/10/30
موضوع قراداد خدمات فنی و غیر فنی

شرح بهای کل (ریال)
مبلغ ناخالص صورت تجمعی صورت وضعیت تا پایان ماه 510000000000
مبلغ ناخالص صورت وضعیت این ماه 101000000000
مبلغ خالص صورت وضعیت این ماه 86285000000
کل مبلغ پرداخت شده توسط کارفرما تا پایان ماه 86285000000
مطالبات شرکت از محل صورت وضعیت ها پایان ماه 0
جمع مبلغ مطالبات یا بدهی ها 0

شرح حسن انجام کار بیمه مالیات بر ارزش افزوده سایر کشورات
مبلغ کسورات کسر شده طبق قرارداد تا پابان ماه 510000000000 86285000000 86285000000 86285000000
مبلغ کسورات سر رسید شده طبق قرارداد تا پایان ماه 101000000000 86285000000 86285000000 86285000000
مبلغ کسورات پرداخت شده توسط کارفرما تا پایان ماه 86285000000 86285000000 86285000000 86285000000
مطالبات شرکت از محل کسورات 86285000000 86285000000 86285000000 86285000000

ردیف شرح تعداد
1 پرسنل ستادی 0
2 پرسنل اجرایی 180
3 پیمانکاران 16
4
5

تامین کنندگان پیمانکاران پرسنل سایر
1 0 0
جمع کل بدهی های ماه 13448296064

زیان

آبان

نام کارفرما پتروشیمی فن آوران تاریخ شروع قرارداد 1401/06/01
مبلغ اولیه قرارداد 370000000000 تاریخ پایان قرارداد 1402/10/30
موضوع قراداد خدمات فنی و غیر فنی

شرح بهای کل (ریال)
مبلغ ناخالص صورت تجمعی صورت وضعیت تا پایان ماه 510000000000
مبلغ ناخالص صورت وضعیت این ماه 101000000000
مبلغ خالص صورت وضعیت این ماه 86285000000
کل مبلغ پرداخت شده توسط کارفرما تا پایان ماه 86285000000
مطالبات شرکت از محل صورت وضعیت ها پایان ماه 0
جمع مبلغ مطالبات یا بدهی ها 0

شرح حسن انجام کار بیمه مالیات بر ارزش افزوده سایر کشورات
مبلغ کسورات کسر شده طبق قرارداد تا پابان ماه 510000000000 86285000000 86285000000 86285000000
مبلغ کسورات سر رسید شده طبق قرارداد تا پایان ماه 101000000000 86285000000 86285000000 86285000000
مبلغ کسورات پرداخت شده توسط کارفرما تا پایان ماه 86285000000 86285000000 86285000000 86285000000
مطالبات شرکت از محل کسورات 86285000000 86285000000 86285000000 86285000000

ردیف شرح تعداد
1 پرسنل ستادی 0
2 پرسنل اجرایی 180
3 پیمانکاران 16
4
5

تامین کنندگان پیمانکاران پرسنل سایر
1 0 0
جمع کل بدهی های ماه 13448296064

زیان

آذر

نام کارفرما پتروشیمی فن آوران تاریخ شروع قرارداد 1401/06/01
مبلغ اولیه قرارداد 370000000000 تاریخ پایان قرارداد 1402/10/30
موضوع قراداد خدمات فنی و غیر فنی

شرح بهای کل (ریال)
مبلغ ناخالص صورت تجمعی صورت وضعیت تا پایان ماه 510000000000
مبلغ ناخالص صورت وضعیت این ماه 101000000000
مبلغ خالص صورت وضعیت این ماه 86285000000
کل مبلغ پرداخت شده توسط کارفرما تا پایان ماه 86285000000
مطالبات شرکت از محل صورت وضعیت ها پایان ماه 0
جمع مبلغ مطالبات یا بدهی ها 0

شرح حسن انجام کار بیمه مالیات بر ارزش افزوده سایر کشورات
مبلغ کسورات کسر شده طبق قرارداد تا پابان ماه 510000000000 86285000000 86285000000 86285000000
مبلغ کسورات سر رسید شده طبق قرارداد تا پایان ماه 101000000000 86285000000 86285000000 86285000000
مبلغ کسورات پرداخت شده توسط کارفرما تا پایان ماه 86285000000 86285000000 86285000000 86285000000
مطالبات شرکت از محل کسورات 86285000000 86285000000 86285000000 86285000000

ردیف شرح تعداد
1 پرسنل ستادی 0
2 پرسنل اجرایی 180
3 پیمانکاران 16
4
5

تامین کنندگان پیمانکاران پرسنل سایر
1 0 0
جمع کل بدهی های ماه 13448296064

زیان

دی

نام کارفرما پتروشیمی فن آوران تاریخ شروع قرارداد 1401/06/01
مبلغ اولیه قرارداد 370000000000 تاریخ پایان قرارداد 1402/10/30
موضوع قراداد خدمات فنی و غیر فنی

شرح بهای کل (ریال)
مبلغ ناخالص صورت تجمعی صورت وضعیت تا پایان ماه 510000000000
مبلغ ناخالص صورت وضعیت این ماه 101000000000
مبلغ خالص صورت وضعیت این ماه 86285000000
کل مبلغ پرداخت شده توسط کارفرما تا پایان ماه 86285000000
مطالبات شرکت از محل صورت وضعیت ها پایان ماه 0
جمع مبلغ مطالبات یا بدهی ها 0

شرح حسن انجام کار بیمه مالیات بر ارزش افزوده سایر کشورات
مبلغ کسورات کسر شده طبق قرارداد تا پابان ماه 510000000000 86285000000 86285000000 86285000000
مبلغ کسورات سر رسید شده طبق قرارداد تا پایان ماه 101000000000 86285000000 86285000000 86285000000
مبلغ کسورات پرداخت شده توسط کارفرما تا پایان ماه 86285000000 86285000000 86285000000 86285000000
مطالبات شرکت از محل کسورات 86285000000 86285000000 86285000000 86285000000

ردیف شرح تعداد
1 پرسنل ستادی 0
2 پرسنل اجرایی 180
3 پیمانکاران 16
4
5

تامین کنندگان پیمانکاران پرسنل سایر
1 0 0
جمع کل بدهی های ماه 13448296064

زیان

بهمن

نام کارفرما پتروشیمی فن آوران تاریخ شروع قرارداد 1401/06/01
مبلغ اولیه قرارداد 370000000000 تاریخ پایان قرارداد 1402/10/30
موضوع قراداد خدمات فنی و غیر فنی

شرح بهای کل (ریال)
مبلغ ناخالص صورت تجمعی صورت وضعیت تا پایان ماه 510000000000
مبلغ ناخالص صورت وضعیت این ماه 101000000000
مبلغ خالص صورت وضعیت این ماه 86285000000
کل مبلغ پرداخت شده توسط کارفرما تا پایان ماه 86285000000
مطالبات شرکت از محل صورت وضعیت ها پایان ماه 0
جمع مبلغ مطالبات یا بدهی ها 0

شرح حسن انجام کار بیمه مالیات بر ارزش افزوده سایر کشورات
مبلغ کسورات کسر شده طبق قرارداد تا پابان ماه 510000000000 86285000000 86285000000 86285000000
مبلغ کسورات سر رسید شده طبق قرارداد تا پایان ماه 101000000000 86285000000 86285000000 86285000000
مبلغ کسورات پرداخت شده توسط کارفرما تا پایان ماه 86285000000 86285000000 86285000000 86285000000
مطالبات شرکت از محل کسورات 86285000000 86285000000 86285000000 86285000000

ردیف شرح تعداد
1 پرسنل ستادی 0
2 پرسنل اجرایی 180
3 پیمانکاران 16
4
5

تامین کنندگان پیمانکاران پرسنل سایر
1 0 0
جمع کل بدهی های ماه 13448296064

زیان

اسفند

نام کارفرما پتروشیمی فن آوران تاریخ شروع قرارداد 1401/06/01
مبلغ اولیه قرارداد 370000000000 تاریخ پایان قرارداد 1402/10/30
موضوع قراداد خدمات فنی و غیر فنی

شرح بهای کل (ریال)
مبلغ ناخالص صورت تجمعی صورت وضعیت تا پایان ماه 510000000000
مبلغ ناخالص صورت وضعیت این ماه 101000000000
مبلغ خالص صورت وضعیت این ماه 86285000000
کل مبلغ پرداخت شده توسط کارفرما تا پایان ماه 86285000000
مطالبات شرکت از محل صورت وضعیت ها پایان ماه 0
جمع مبلغ مطالبات یا بدهی ها 0

شرح حسن انجام کار بیمه مالیات بر ارزش افزوده سایر کشورات
مبلغ کسورات کسر شده طبق قرارداد تا پابان ماه 510000000000 86285000000 86285000000 86285000000
مبلغ کسورات سر رسید شده طبق قرارداد تا پایان ماه 101000000000 86285000000 86285000000 86285000000
مبلغ کسورات پرداخت شده توسط کارفرما تا پایان ماه 86285000000 86285000000 86285000000 86285000000
مطالبات شرکت از محل کسورات 86285000000 86285000000 86285000000 86285000000

ردیف شرح تعداد
1 پرسنل ستادی 0
2 پرسنل اجرایی 180
3 پیمانکاران 16
4
5

تامین کنندگان پیمانکاران پرسنل سایر
1 0 0
جمع کل بدهی های ماه 13448296064

زیانnasour
Author: nasour